1. Вартість послуг визначається пакетом участі, розміщеним на сайті http://coaching-edu.online. Вартість може змінюватись в залежності від наближення дати надання послуг. Інформація про актуальну вартість розміщується на сайті http://coaching-edu.online.

2. Клієнт має право оплачувати вартість послуг частинами, при цьому за клієнтом фіксується вартість послуг, яка вказана на сайті http://coaching-edu.online у відповідному пакеті участі.

3. Оплата вартості послуг здійснюється у безготівковій формі у порядку та строки, що визначаються відповідно до інформації на сайті http://coaching-edu.online щодо конкретного пакету участі:

– шляхом здійснення інтернет-платежу;
– шляхом оплати рахунку у банківській установі.

4. Зміст інтернет-платежу або платіжного документа банківської установи повинен обов’язково містити вказівку П.І.Б. Платника у графі «Призначення платежу» та П.І.Б. особи, яка отримуватиме послугу та назву пакету участі.

5. Вартість послуг не включає будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати клієнт оплачує додатково.

6. Послуги вважаються повністю оплаченими у момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця.

1. Стоимость услуг определяется пакетом участия, размещенном на cайте http://coaching-edu.online. Стоимость может меняться в зависимости от приближения даты предоставления услуг. Информация об актуальной стоимости размещается на сайте http://coaching-edu.online.

2. Клиент имеет право оплачивать стоимость услуг частями, при этом за клиентом фиксируется стоимость услуг, которая указана на сайте http://coaching-edu.online в соответствующем пакете участия.

3. Оплата стоимости услуг осуществляется в безналичной форме в порядке и сроки, определяемые согласно информации на сайте http://coaching-edu.online относительно конкретного пакета участия:

– путем осуществления интернет-платежа;
– путем оплаты счета в банковском учреждении.

4. Содержание интернет-платежа или платежного документа банковского учреждения должно обязательно содержать указание Ф.И.О. в графе Плательщика «Назначение платежа» и Ф.И.О. лица, которое будет получать услугу и название пакета участия.

5. Стоимость услуг не включает в себя любые комиссии, взимаемые банками или платежными системами за проведение платежа. Комиссионные расходы клиент оплачивает дополнительно.

6. Услуги считаются полностью оплаченными в момент зачисления полной стоимости услуг на счет исполнителя.

ru_RURussian